THỨ BẢY TUẦN 3 PHỤC SINH

(Ga 6, 51. 60-69)

“Anh em cũng muốn bỏ đi sao?”

   Do không hiểu ý Chúa, một số môn đệ rút lui, không theo Chúa nữa. Chúa hỏi nhóm 12: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi sao?” Ông Phêrô đáp: “Bỏ Thầy chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại Sự Sống đời đời. Chúng con tin rằng Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.

   1/ Chúa Giêsu là Đường đi, là Sự thật và là Sự sống (Ga 14, 6).

   2/ Con đường duy nhất về trời là Chúa Giêsu. Bỏ Chúa Giêsu thì chỉ xuống hỏa ngục mà thôi.

   3/ Chúa Giêsu là Sự Thật. Bỏ Chúa Giêsu thì theo ai cũng chỉ có sai lầm thôi.

   4/ Chúa Giêsu là Sự Sống. Bỏ Chúa Giêsu thì chỉ còn cái chết để chọn.

   Thánh Phêrô quả quyết: Ngoài Chúa Giêsu ra, không có ơn cứu độ. Dưới gầm trời này không có một danh nào khác được ban cho nhân loại để nhờ danh đó mà được cứu độ (Cv 4, 12).

***********

            “Bỏ Ngài con biết theo ai? Vì Ngài có lời ban Sự Sống. Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai? Đường xa tắp tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài, bỏ Ngài con đi với ai?” (P. Kim).    


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo