THỨ HAI TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

“Để khỏi làm cớ cho thiên hạ đàm tiếu... Anh hãy đi câu cá... Nộp thuế phần Thầy và phần anh...”(Mt 17, 22-27)

 

   1/ Cớ vấp phạm cũng có thể hiểu là gương mù gương xấu... thì ở đâu và thời nào chẳng có.

   2/ Chúa Giêsu là Chủ của vũ trụ này thì ai có quyền bắt Người phải nộp thuế? Nhưng vì Người đã nhập thể, làm người như chúng ta (trừ tội lỗi), cũng có quốc tịch, quê hương, làng xóm... nên Người cũng giữ đức công bằng xã hội như mọi người. Người cũng nộp thuế để không ai trách cứ được điều gì.

   3/ Gương xấu thì không thiếu: “Tất nhiên phải có những cớ làm cho người ta sa ngã” (Mt 18, 7).

   4/ Số phận kẻ làm gương xấu thế nào? “Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã, thà lấy cối đá cột cổ nó mà ném xuống biển còn hơn” (Mt 18, 6).

   5/ Con cái Chúa phải sống thế nào?

- Cứ Tin mừng mà sống, lấy Tin mừng làm chuẩn, không theo những điều sai trái của bất cứ ai.

- Trong gia đình, ngoài xã hội cố gắng hết sức tránh làm gương xấu hay làm cớ vấp phạm cho bất cứ ai dù trong lời nói hay việc làm và những bổn phận phải làm. Một công nhân hay đi làm trễ... cũng là gương xấu. Không đúng hẹn... cũng là gương xấu, giải trí quá mức cho phép cũng là gương xấu chứ đừng nói tới những chuyện gian dối, chơi bời, cờ bạc, vô đạo, lười biếng, tục tằn, kiêu căng...

   6/ Chúa Giêsu rất quyết liệt với gương mù gương xấu: “Hãy chặt chân, chặt tay, móc mắt... Nếu chúng nên cớ vấp phạm... Thà mất chúng mà vào Nước Trời hơn là còn chúng mà xuống hỏa ngục” (Mt 18, 8-10).

***********

Lạy Chúa Giêsu! xin cho chúng con noi gương Chúa tránh mọi gương xấu, luôn nêu gương tốt cho mọi người: “Sự sáng của anh chị em phải chiếu dãi ra xung quanh để muôn dân thiên hạ thấy những việc tốt đẹp anh chị em làm mà ngợi khen Cha trên trời (Mt 5, 16).


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo