THỨ SÁU TUẦN 15 TN

“Ông coi, các môn đệ Ông làm điều Luật không cho phép làm trong ngày Sabat…” (Mt 12, 1-8)

   1/ Chúa Giêsu xưng mình là Chủ ngày Sabat có nghĩa Ngài là Thiên Chúa vì ngày Sabat được lập ra để thờ phượng Thiên Chúa.

   2/ Chúa Giêsu chính là Luật: Lời dạy là Luật;việc làm của Ngài là Luật; đời sống, cách cư xử của Ngài là Luật“NGƯờI là sức mạnh, quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên chúa” (1 Cr 1, 24).

   3/ Tác giả thư gởi tín hữu Do Thái viết: “Xưa nhiều lần, nhiều cách Chúa dùng các tiên tri phán dạy cha ông chúng ta, nay Chúa dạy ta qua Người Con” (Dt 1, 1).

   4/ Chúa Con dạy gì ta giữ như vậy, cho phép làm gì, ta làm như vậy, làm gương thế nào, ta theo như vậy, cấm điều gì ta tránh xa điều ấy… Đó là sự thánh thiện của chúng ta, chúng ta không phải theo ai khác nữa. (Giáo Hội luôn giải thích đúng ý Chúa, Chúa lại ban toàn quyền cho Giáo Hội, nên chúng ta nghe theo Giáo hội của Chúa cũng là nghe theo Chúa).

***********

 “Bỏ Thầy con biết theo ai vì chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời” (Ga 6, 68).


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo